GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

นายยงยุทธ ใหม่เสน

yut

นายยงยุทธ  ใหม่เสน  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

เรือเอกบุญพบ ประพฤติ

bunpob

เรือเอกบุญพบ  ประพฤติ  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายปฐม จันทะพา

pathom

นายปฐม  จันทะพา  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายพิสิฐ ชาญรังษี

dir

นายพิสิฐ  ชาญรังษี  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติการศึกษา 

กศ.ม. พลศึกษา