GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ลักษณะสภาพภูมิศาสตร์

ลักษณะสภาพภูมิศาสตร์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่โรงเรียนประมาณ ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒.๗ ตารางวา มีชุมชนอยู่โดยรอบ มีประชากรประมาณ ๗,๘๓๒ คน จำนวน ๑,๘๗๒ ครัวเรือน อาชีพหลักของชุมชน คือ
๑. อาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง
๒. อาชีพรับจ้าง ทำสวน และโรงงาน
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีมัสยิด และวัดอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

สภาพทำเลที่ตั้ง
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่โดยรอบดังนี้
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง (ด้านหน้าโรงเรียน)
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนสายนานิน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อชุมชนหมู่บ้านนานินและเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับมัสยิสกลางจังหวัดตรัง