GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

พันธกิจ

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
๒. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีน้ำใจนักกีฬา
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านกีฬา วิชาการและสุขภาพแก่ชุมชน
๕. จัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ