GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวินัยและมีน้ำใจนักกีฬา