GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประวัติโรงเรียน

กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้น เพื่อการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓ เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบโดยจัดตั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและฝึกสอนกีฬาในลักษณะโรงเรียนประจำ และต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบในหลักการ ให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด ให้ดำเนินการให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดการเรียน การสอนวิชาพลานามัย และฝึกกีฬา ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในลักษณะของโรงเรียนประจำ รวม ๑๐ แห่ง ในเขตการศึกษาต่าง ๆ ดังนี้
เขตการศึกษา ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
เขตการศึกษา ๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตการศึกษา ๕ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
เขตการศึกษา ๖ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
เขตการศึกษา ๗ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
เขตการศึกษา ๘ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
เขตการศึกษา ๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
เขตการศึกษา ๑๐ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
เขตการศึกษา ๑๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
เขตการศึกษา ๑๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
ต่อมา กรมพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดเพิ่มอีก ๒ แห่ง เพื่อให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งโรงเรียนกีฬาในเขตการศึกษา ๑ ที่จังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา ๔ ที่จังหวัดตรัง แต่ด้วยข้อ จำกัดด้านงบประมาณและมาตรการลดขนาดส่วนราชการและไม่เพิ่มอัตรากำลังคน กรมพลศึกษาจึงยังไม่สามารถดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง ๒ แห่งได้ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นความจำเป็นในการดำเนินงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความเสมอภาคทาง การศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จะใช้พื้นที่ ทรัพยากร อุปกรณ์ต่างๆ ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของสำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการสนับสนุนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน จากการประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑–ม.๓)
ถึงระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔–ม.๖) โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นปีแรก ใน ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ได้แต่งตั้งให้ นายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ ๘ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๘ และจากนั้นได้มีคำสั่งสภาสถาบันการพลศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่ วันที่ ๒๑กันยายน๒๕๔๘เป็นต้นไปในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีก ๒ ชนิดกีฬา คือ ยิงปืน และยูโด ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนรวม 5 ชนิดกีฬา ในช่วงเริ่มดำเนินการ ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนและสนามฝึกซ้อมจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และย้ายที่ตั้งมายังโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเลขที่ ๔๔ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ต่อมา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีก ๓ ชนิดกีฬา คือ มวยไทยสมัตรเล่น ฟุตซอล และ ยิงธนู ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนรวม ๘ ชนิดกีฬาคือ กรีฑา ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัตรเล่น ฟุตซอล ยิงปืน ยูโด และยิงธนู
ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548
ถึงปัจจุบัน มีดังนี้
 ปี พ.ศ. 2548 – 2556
นายเอกสิทธิ์ อ้วนไตร ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการตามลำดับ
 ปี พ.ศ. 2557 – 2558
นายณัฎฐวัฒน์ สุวรรณโฆษิต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
 ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
นายพิสิฐ ชาญรังษี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนทั้งสิ้น 309 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยิงธนู ยูโด ยิงปืน และฟุตซอล และผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ในปัจจุบัน คือ นายพิสิฐ ชาญรังษี