GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

เป้าหมาย

เป้าหมาย

๑ ผู้เรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับชาติ และนานาชาติ
๒ มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
๓ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔ ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย มีความกตัญญู มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีน้ำใจนักกีฬา
๕ ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย อนุรักษ์ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการฝึกกีฬา
๗ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านกีฬา วิชาการและสุขภาพแก่ชุมชน
๘ โรงเรียนมีแผนการบริหารงานชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ
๙ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย