GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
ประกอบด้วยสี 2 สี
ได้แก่ สีฟ้า และ สีขาว

สีฟ้า เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ เป็นพลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัย และอันตรายทั้งปวง
สีขาว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็นความบริสุทธิ์ พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่ความดีเรื่อยๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ผู้อยู่ใต้ร่มฟ้า – ขาว ย่อมมีความภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความกล้าหาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมกับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน