GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือก้อนเมฆซ้อนทับอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) บรรจุอยู่ในวงรีพื้นที่สีน้ำเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง มีชื่อสถาบันการพลศึกษาอยู่ที่ส่วนบน และมีชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังอยู่ที่ส่วนล่างของขอบสีเหลืองทอง และมีลายประจำยามอยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันการพลศึกษากับชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
พระพลบดี หมายถึง เทพแห่งความแข็งแกร่ง
ห่วงสีเขียว หมายถึง พลศึกษา
ห่วงสีขาว หมายถึง จริยศึกษา
ห่วงสีเหลือง หมายถึง พุทธิศึกษา
การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้งสามอย่างพร้อมๆ กัน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา