GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬากรีฑา ฟุตบอล มวย ยิงปืนและยูโด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถและได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลงานรางวัลติดอันดับ ๑-๕ และผู้ฝึกสอนจะอบรมสั่งสอนให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จนได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมและทีมมารยาทยอดเยี่ยมอยู่เสมอ จึงกำหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า “เก่งกีฬา รักษาวินัย มีน้ำใจนักกีฬา”