GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก 2 หอพัก 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

pramool trss

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก 2 หอพัก 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบ