GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (E-BIDDING)

pramool trss

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เรื่องประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (E-BIDDING) รายละเอียดดังเอกสารแนบนี้  (เอกสารแนบ)