GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

เด็กและเยาวชนดีเด่น

นายบานเย็น  สาระสี ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปประจำปี ๒๕๖๐ 

03 4

03 3

03 1