GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระบบกลไก การถ่ายทอดประเด็นพิจารณาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระบบกลไก การถ่ายทอดประเด็นพิจารณาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

DSC 0129

DSC 0102

656545

DSC 0062