GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

แจ้ง กำหนดการรับเอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1

trss36

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

newtrss2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 รอบสอบปฏิบัติ

trss2561

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ผลงาน / สื่อ / นวัตกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระบบกลไก การถ่ายทอดประเด็นพิจารณาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนระบบกลไก การถ่ายทอดประเด็นพิจารณาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

DSC 0129

DSC 0102

656545

DSC 0062