GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

การทดสอบทักษะทางกีฬา(ภาคปฏิบัติ) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

การทดสอบทักษะทางกีฬา(ภาคปฏิบัติ) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

DSC 0403

DSC 0426

DSC 0459

DSC 0466

DSC 0495