GovChannel Banner Vertical 240 400 Rev2

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

stu61

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน  คลิก arrows 27816 960 720    

ใบสมัครเข้าเรียน คลิก  arrows 27816 960 720

กิจกรรม โครงการของชาวกีฬาตรัง

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

DSC 0073

DSC 0010

DSC 0030

DSC 0096

DSC 0167